oranz 1.png

Otvárame
v septembri 2021

opening 3 copy.png

Na Základnú školu GULIVER sa môže prihlásiť každý predškolák. I ten váš. Pozrite sa, ako a dokedy je potrebné sa prihlásiť.  

 • Pre školský rok 2021/2022 bude prijatých do každého ročníka maximálne 20 žiakov. Stačí, ak nám na email info@skolaguliver.sk zašlete prihlášku a my Vás budeme kontaktovať. Žiakov prijímame do naplnenia kapacity. Preto, ak ste sa pre nás rozhodli, neváhajte sa s nami spojiť. Zápis sa bude konať podľa usmernení ministerstva školstva online formou. 

 • Nestihli ste prvé kolo zápisu? Svojho predškoláka môžete zapísať až do konca apríla.
  Vyplnenú prihlášku pošlite na email info@skolaguliver.sk. V texte emailu napíšte dátum, ktorý Vám vyhovuje a my Vám zašleme odkaz s presným časom online zápisu.   
  Je potrebné, aby pri online zápise malo dieťa k dispozícii pastelky a čistý papier vo formáte A4. Počas zadanej úlohy dieťaťu bude prebiehať online rozhovor so zákonnými zástupcami.    
   
  formulár "Prihláška na prestup" na stiahnutie (PDF)
   

 • Prestupy žiakov do vyšších ročníkov sa budú uskutočňovať od mesiaca máj. Na email info@skolaguliver.sk môžete posielať vyplnenú, vyššie uvedenú prihlášku pre svoje deti na prestup do Súkromnej základnej školy Guliver od druhého po deviaty ročník. S každým žiakom a jeho zákonným zástupcom budeme viesť osobný rozhovor, ktorému bude predchádzať vyplnenie dotazníka, ktorý zašleme na vašu emailovú adresu. Nezabúdajte, že kapacita tried je obmedzená.

 • Pevne veríme, že nám situácia umožní zorganizovať deň otvorených dverí. V prípade, ak by ste mali otázky resp. by ste sa chceli prísť pozrieť osobne, dohodneme si s Vami individuálne stretnutie podľa Vašich časových možností.
  Ozvite sa nám na naše kontakty.

na stranke sa pracuje.png
hlavicka 3.png

Škola nevídaná

Vo svete vzdelávania sme unikátna príležitosť pre tých, ktorí hľadajú vysokú úroveň vzdelania a zároveň túžia po osobnom priestore, ktorý im dáva možnosť rozvíjať sa v ďalších oblastiach, podľa svojho záujmu. 

V Základnej škole GULIVER rešpektujeme individualitu, oceňujeme kreativitu, vytvárame priestor pre osobný rozvoj každého jednotlivca. Sprevádzame žiakov na ceste k jeho vlastnému rastu. Podporujeme toleranciu, rozvíjame sociálnu zodpovednosť, vedieme ich k aktívnemu podieľaniu sa na udalostiach školy. Zdieľame s nimi každodenné radosti i starosti vytvárame sociálne zázemie, budujeme komunitu založenú na vzájomnom rešpekte, dôvere a pomoci. Chceme sa stretávať pri najrôznejších príležitostiach. 

Od školského roka 2021/2022

naša škola žiakom a pedagógom poskytne nevídané možnosti:

vzdelanie 2.png

Výučba a vzdelávanie

 • jedinečný koncept budovy umožňujúci inovatívny spôsob vyučovania  

 • klaster (z ang. "cluster") ako priestorová jednotka školy vytvárajúca prostredie pre žiaka v interakcii so spolužiakmi a učiteľmi 

 • vizuálne prepojenie interiérových priestorov pre lepšiu komunikáciu 

 • výbava tried nadštandardným nábytkovým vybavením a učebnými pomôckami 

 • priestor na individuálny rozvoj každého žiaka

sport 2.png

Športový rozvoj

 • multišportový outdoorový areál 

 • atletický ovál 

 • workout zóna 

 • plavecký bazén 

 • lezecké steny 

 • popoludňajšie športové krúžky a tréningy

umenie 2.png

Umelecký rozvoj

 • objavovanie umeleckého smerovania detí s možnosťou jeho zdokonaľovania 

 • hudobná trieda / skúšobňa 

 • výtvarná miestnosť 

 • pripravované umelecké krúžky

 • školské divadlo

 • filmový klub

intelekt 2.png

Intelektuálny rozvoj

 • špičková chemická učebňa 

 • jazyková učebňa 

 • učebňa inteligentnej techniky a fotografie 

 • učebňa fyziky a techniky 

 • šachová trieda 

 • knižnica

Pattern 7b.png

Profil školy

vzdelanie 2 biele.png

Každé nadanie si zaslúži rozvíjať sa. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika i športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru k posilňovaniu ich nadania. Rešpektujeme osobnosť jednotlivca, podporujeme tvorivosť a originalitu.

Kapacita našich tried je obmedzená. Na niektoré predmety sa žiaci delia do ešte menších skupín. To nám umožňuje vyučovať podľa najnovších trendov a pristupovať ku každému naozaj jednotlivo. Vyučovanie je koncipované do priestoru klastrov, v ktorých žiaci nachádzajú okrem svojich kmeňových a špeciálnych učební, priestor na svoje osobné veci. Obľúbený chillout, blízkosť pedagógov z ich zázemia kabinetov vytvára pocit bezpečia a istoty. Zapájame do výuky moderné technológie. Pozeráme sa na vzdelanie v širších súvislostiach a preto spájame predmety, učíme tvorbou pojmových máp, diskutujeme, objavujeme, tvoríme, získavame vedomosti na základe vlastných skúseností. K tomu máme prispôsobené prostredia. Klastre ponúkajú široké využitie na prepájanie predmetov, skupinové a individuálne vyučovanie. Pripravili sme prostredie a vybavenie, kde žiak ako partner s učiteľom dokáže nájsť najlepšiu cestu k cieľu vlastným spôsobom. Chceme pripraviť žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení. Cieľom nie je ukončiť základné vzdelanie. Cieľom je vychovať sebavedomých, ohľaduplných a zodpovedných ľudí, ktorí poznajú svoje silné i slabé stránky. Zaujímajú sa o svet okolo seba a o to, ako každý osobne môže pomôcť urobiť z neho lepšie miesto.

 

Berme deti, také aké sú, pomáhajme im byť každý deň ešte lepšími. Cez poznanie sveta i seba samého im otvárame brány k lepšiemu životu. 

 

Na Základnej škole GULIVER odovzdávame žiakom nielen dáta a informácie. Učíme ich postaviť sa k životu a sebe samým čelom. Každé dieťa je pre nás človekom. Človekom so silnými stránkami, nadaním, ktoré chceme spoločne rozvíjať. Robíme to poctivo a starostlivo, aby z našich žiakov vyrástli sebavedomí, slušní a všestranne vzdelaní ľudia. So žiakmi pracujeme podľa vlastného, jedinečného vzdelávacieho programu. 

Nadväzujeme na to najlepšie z tradícií slovenského školstva. Na Základnej škole GULIVER len neučíme. Pomáhame žiakom otvárať brány.

 

Podpora žiakov aj po vyučovaní

Školský klub

druzina cierne.png

Reportéri z Gulivera

reporteri.png

Študovňa a školská knižnica

domace ulohy cierne.png

Grafika

grafika.png

Výtvarný ateliér 

kruzok vytvarny cierny.png

Sound of Art

kruzok hudobny cierny.png

Cez objektív

objektiv.png

Šport

kruzok sportovy cierny.png
 

Poplatky

Príspevok na školu:

 • 200€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku
   

Z príspevku na školu sa hradia:

 • všetky učebné pomôcky a učebnice

 • zošity potrebné k výuke

 • pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, plávanie (okrem plaviek, čiapky a okuliarov – to si zabezpečuje každý rodič pre žiaka sám), lezecké tréningy, šach, fotografiu, grafiku

 • popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou

 • obedy

 • prístupový čip

 • školský klub
   

Z príspevku na školu sa nehradia:

 • kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie
   

Príspevok, formou darovacej zmluvy na každý školský rok je v hodnote 200€ na žiaka.

 
bordovy 1.png

Naša vízia

vizia neg.png

Chceme byť školou, ktorá bude poskytovať modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom, pripraveným na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov, formovať zdravý životný štýl a vytvárať pozitívny vzťah k športu. Osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii riadenia škôl. 

Škola poskytne žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Dôraz bude klásť na prepojenie učiva a skúseností žiakov s reálnym životom formou rozvoja tímových a iných zručností, organizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, korčuliarskeho kurzu, exkurzií a školských výletov. 

Žiak odchádza zo školy nielen múdry, vzdelaný ale aj samostatný, tvorivý, aktívny, zodpovedný, tolerantný, kultivovaný a pripravený pre život. 

Kľúčové hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci

 • Profesionalita v každom smere

 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita

 • Tímovosť a kolegialita

 • Zodpovednosť

 • Maximálne nasadenie a nadšenie

 • Žiadna protekcia alebo zvýhodňovanie

Kľúčové zameranie

Naše poslanie

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

 

Naša jedinečnosť

Skutočné prepojenie vzdelávania, umenia, športu a zábavy na jednom mieste

10-ročný cieľ

 • 200 úspešných absolventov štúdia

 • 100% uplatnenie na stredných školách

 • 60% uplatnenie na vysokých školách

 • Ekonomická sebestačnosť

 • Najlepšie ohodnotení kvalitní pedagógovia

Každému dieťaťu umožníme vyniknúť.

Kontakt

 

Súkromná základná škola Guliver

A. T. Sytnianskeho 2867/4

96901 Banská Štiavnica

info@skolaguliver.sk

+421 911 638 349 

 • Facebook
 • Instagram