Záujem o štúdium

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života!

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať 19. a 20. apríla 2023. Pre prihlásenie na zápis je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, ktorú nájdete nižšie na tejto stránke. Po jej odoslaní si budete môcť rezervovať presný termín zápisu.

Prestupy

Na Základnú školu Guliver sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí podať prihlášku a my Vás budeme kontaktovať. S každým žiakom a jeho zákonným zástupcom budeme viesť osobný rozhovor. Nezabudnite, že kapacita tried je obmedzená. Preto, ak ste sa pre nás rozhodli, neváhajte sa s nami spojiť.

Prestup je možný celoročne.

Poplatky

Príspevok na školu:

 • 200€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

 

Z príspevku na školu sa hradia:

 • všetky učebné pomôcky a učebnice
 • zošity potrebné k výuke
 • pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, plávanie (okrem plaviek, čiapky a okuliarov – to si zabezpečuje každý rodič pre žiaka sám), lezecké tréningy, šach, fotografiu, grafiku
 • popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou
 • obedy
 • prístupový čip
 • školský klub

 

Z príspevku na školu sa nehradia:

 • kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie

 

Iné poplatky:

 • Prihlasovací poplatok na každý školský rok je v hodnote 200€ na žiaka.
  • Z prihlasovacieho poplatku sú hradené najmä organizačné a materiálne náklady spojené so zabezpečením kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí organizovaných Súkromnou základnou školou Guliver, výnimočné odmeny pre žiakov, náklady spojené s prípravou kulís, kostýmov, krojov, databázou školskej knižnice a pod.
 • Režijný poplatok je v hodnote 1,50€ za pracovný deň v mesiaci (platí sa 10 mesiacov v roku, bez ohľadu, či je žiak v škole)

Informácie pre rodičov budúcich prvákov

 • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. § 19 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“) § 20 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
 • Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla 2023, jednotlivé školy po súhlase zriaďovateľa si určili termín slávnostného zápisu.
 • Základná škola vyžaduje k zápisu prihlášku elektronicky, vygeneruje prihlášku zo školského informačného systému, ktorý škola používa.
  § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

   

   • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
   • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať), alebo
   • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
 • Na zápis je potrebný občianske preukazy oboch rodičov.
 • O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhoduje riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023.
  Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy.
 • Ak žijete v zahraničí a Vaše dieťa dovŕšilo vek povinnej školskej dochádzky a rodič a dieťa je občanom SR má takisto povinnosť zapísať dieťa do základnej kmeňovej školy v SR (teda tam, kam patrí podľa obvodu).
 • Odklad školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Legislatíva k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Legislatíva k zápisu detí:

 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • §19, §20, §23, §24, §25 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov,
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 223/2022 Z.z. o základnej škole.

Poskytujeme deťom podporu a zázemie, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a talenty