Záujem o štúdium

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života!

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať v dňoch 20. a 21. apríla 2022. Pre prihlásenie je potrebné vyplniť a odoslať prihlášku, ktorú nájdete nižšie na tejto stránke. Po jej odoslaní Vám bude pridelený presný termín zápisu a zašleme Vám všetky potrebné informácie.

Prestupy

Na Základnú školu Guliver sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí podať prihlášku a my Vás budeme kontaktovať. S každým žiakom a jeho zákonným zástupcom budeme viesť osobný rozhovor. Nezabudnite, že kapacita tried je obmedzená. Preto, ak ste sa pre nás rozhodli, neváhajte sa s nami spojiť.

Prestup je možný celoročne.

Poplatky

Príspevok na školu:

 • 200€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

 

Z príspevku na školu sa hradia:

 • všetky učebné pomôcky a učebnice
 • zošity potrebné k výuke
 • pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, plávanie (okrem plaviek, čiapky a okuliarov – to si zabezpečuje každý rodič pre žiaka sám), lezecké tréningy, šach, fotografiu, grafiku
 • popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou
 • obedy
 • prístupový čip
 • školský klub

 

Z príspevku na školu sa nehradia:

 • kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie

Príspevok, formou darovacej zmluvy na každý školský rok je v hodnote 200€ na žiaka.

Prihláška dieťaťa

  Matka

  Otec

  Povoľujem škole v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), aby oprávnené osoby uvedenej školy spracovávali poskytnuté osobné údaje na účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
  Čestne vyhlasujeme, že menované dieťa som nezapísal na inú základnú školu a nie sú mi známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
  Podpísaní zákonní zástupcovia sa navzájom splnomocňujú vo všetkých právnych úkonoch, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a korešpondenciou medzi zákonnými zástupcami a Súkromnou základnou školou Guliver, A. T. Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica.
  V prípade nesúhlasu je potrebné podať žiadosť doloženú súdnym rozhodnutím, alebo iným dokumentom.

  Podporované formáty: PDF, PNG, JPG

  Podporované formáty: PDF, PNG, JPG

  Podporované formáty: PDF, PNG, JPG

  Podporované formáty: PDF, PNG, JPG

  Podporované formáty: PDF, PNG, JPG