Profil školy

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

Chceme sa stať novým štandardom na Slovensku. Prinášame novú školu, ktorá spája jedinečný systém vzdelávania, spĺňajúci najvyššie európske štandardy, s unikátnym zázemím a podporou. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení.

Naším cieľom bolo vytvoriť školu, ktorá ponúkne deťom nielen vedomosti, ale aj možnosť naučiť sa spoznávať svet cez vlastné skúsenosti, naučiť sa vidieť súvislosti, kriticky myslieť a vytvárať si vlastný názor. Vedieme deti k všestrannosti. Podporujeme ich rozvoj nielen po vzdelanostnej stránke, ale aj po emocionálnej, umeleckej, fyzickej a spoločenskej.

Chceme, aby deti boli samostatné a kreatívne a vedeli a chceli objavovať svet okolo seba. Naši pedagógovia im v tom pomáhajú. Vytvárajú deťom podmienky na to, aby dokázali pracovať samostatne, ako aj v tíme. Podporujú v nich zvedavosť, originalitu, otvorenosť a nadšenie.

Rodičia našich žiakov sú pre nás rovnako dôležití ako deti. Preto ich zapájame do vzdelávacieho procesu aj do školského života. K dispozícii sú im konzultačné hodiny a sú súčasťou pravidelných spoločenských aktivít. Naším cieľom je byť im nablízku a pomôcť im v riešení ich prípadných starostí a problémov. Odbremeníme ich od zabezpečovania školských pomôcok a preberieme za nich úlohu zabezpečenia zdravej stravy alebo mimovyučovacích aktivít.

Kľúčové hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci
 • Profesionalita v každom smere
 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita
 • Tímovosť a kolegialita
 • Zodpovednosť
 • Maximálne nasadenie a nadšenie
 • Žiadna protekcia alebo zvýhodňovanie

10-ročný cieľ

 • 200 úspešných absolventov štúdia
 • 100 % uplatnenie na stredných školách
 • 60 % uplatnenie na vysokých školách
 • Ekonomická sebestačnosť
 • Najlepšie ohodnotení kvalitní pedagógovia

Náš tím

Čo robí našu školu výnimočnou

Jedinečný systém vzdelávania

 • Jedinečný vzdelávací program
 • Klastre ako nástroj vyučovania
 • Menší počet detí v triedach
 • Komfort a bezpečie
 • Rešpekt a záujem
 • Unikátny koncept budovy
 • Motivovaní pedagógovia
 • Komunita

Unikátne zázemie a vybavenie

 • špičkové technické vybavenie učební aj ostatných priestorov
 • jazyková učebňa
 • učebňa fyziky a techniky
 • chemická učebňa
 • učebňa techniky a fotografie
 • hudobná skúšobňa
 • výtvarná miestnosť
 • šachová trieda
 • multišportový vonkajší areál
 • atletický ovál
 • workout zóna
 • 25 m plavecký bazén
 • lezecké steny
 • zdravá strava po celý deň

Podpora a mimoškolské aktivity

 • popoludňajšie športové tréningy
 • školské divadlo
 • filmový klub
 • klub reportérov z Gulivera
 • výtvarný ateliér
 • grafický krúžok
 • fotografický krúžok – Cez objektív
 • Sound of Art
 • výučba jazykov aj po vyučovaní
 • študovňa a školská knižnica
 • zdravá jedáleň
 • zdravý bufet
 • poradňa pre študentov
 • školský klub

Opýtaj sa teraz

  Kontaktujte ma prosím:

  Mám záujem o návštevu:

  captcha

  Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

  Na Základnú školu GULIVER sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí zaslať prihlášku.

  Pozrite sa, ako a dokedy je potrebné podať prihlášku.

  Podať prihlášku