Unikátna Základná Škola Guliver v Banskej Štiavnici otvorila svoje brány pre prvých žiakov

V Banskej Štiavnici vznikla unikátna Základná škola Guliver, ktorá práve v tomto školskom roku otvorila svoje brány pre nových školákov. Guliver je výnimočná škola – nielen architektúrou a vybavením, ale aj vyučovacími metódami a jedinečným konceptom prístupu k žiakom. 

Guliver sa už na prvý pohľad odlišuje od klasických základných škôl. 

Vyučovanie prebieha v tzv. klastroch. To znamená, že deťom aj učiteľom je poskytnutá maximálna voľnosť. Môžu sa pohybovať mimo učební, napriek tomu si naďalej môžu plniť svoje úlohy. Keďže je priestor otvorený a jednotlivé klastre presklené, sú deti v bezpečí a pod dozorom pedagógov celý čas. 
Klastre umožňujú vytvárať prostredia, v ktorých žiaci získavajú a overujú svoje vedomosti. Či už formou pojmových máp, alebo iných metód zvolených pedagógom na samostatné získavanie vedomostí. Inými slovami, na hodine pracuje žiak v čo najväčšej miere. Učiteľ je jeho sprievodcom. 

Richard Murgaš, architekt a autor projektu, hovorí: „Architektúra aj vnútorné vybavenie školy sú prispôsobené tomu, aby bola zabezpečená sloboda a zároveň bezpečie pre žiakov a pedagógov.“ 

„Pristupujeme k žiakom jednotlivo a vedieme ich k všestrannosti. Nie je to iba o špičkovom vzdelaní. Podporujeme rozvoj detí aj po fyzickej, emocionálnej, umeleckej a spoločenskej stránke. Cieľom je pripraviť ich do ďalšieho života a do sveta, ktorý sa rýchlo mení,“ hovorí riaditeľka školy Anežka Slančíková.
„Používame takzvané blokové vyučovanie a prepájame predmety. Vzdelanie vnímame v širších súvislostiach. Učíme pomocou pojmových máp. Vedieme deti k objavovaniu, kreativite, získavaniu vedomostí na základe osobných skúseností, učíme ich diskutovať.“ 

Škola Guliver má od začiatku vysoké nároky na odbornosť učiteľov. Vedeniu sa podarilo vybrať skúsených odborníkov, ktorí inovatívny prístup vo výučbe vedia realizovať.

K takejto forme výučby pomáhajú škole aj moderné technológie. Škola vytvorila pre žiakov prostredie, v ktorom je žiak partnerom učiteľa. To je na Slovensku výnimočný prístup. Zriaďovateľ Základnej školy Guliver už má skúsenosti s podobným projektom. V Banskej Štiavnici už dlhšie funguje obľúbená Materská škola Guliver. Rodičia detí z materskej školy boli natoľko spokojní, že sa zriaďovateľ rozhodol nadviazať na tento projekt a ponúknuť deťom z Banskej Štiavnice a okolia aj možnosť inovatívneho učenia na základnej škole.

Koncept školy je jedinečný nielen vzdelávacím prístupom, ale aj zázemím. 

„Deti využívajú špičkovo vybavené učebne chémie, fyziky, inteligentnej techniky, ale aj učebňa fotografie, hudobná trieda a dokonca šachová trieda,“ hovorí riaditeľka školy. “Zároveň majú k dispozícii multišportový vonkajší areál s atletickým oválom, workout zónu, lezecké steny, dve telocvične a 25-metrový krytý plavecký bazén.“ 

Škola myslela aj na aktivity po školskom vyučovaní. „Ponúkame deťom viac aktivít, ktoré im umožnia zmysluplne využívať svoj čas aj po vyučovaní. K dispozícii majú napríklad školský klub, ale aj výtvarný ateliér, študovňu a školskú knižnicu, zaujímavé jazykové aktivity ako napríklad varenie v angličtine. Chceme, aby sa radi zapájali a aby využívali areál školy naplno. Môžu využívať aj športové aktivity ako plavecké tréningy, športové lezenie, no nezabudli sme ani na školské divadlo alebo reportérsky krúžok a ďalšie aktivity,“ menuje pani Slančíková.

Dôležitou súčasťou života školy je však aj komunikácia s rodičmi. 

„Rodičia sú pre nás rovnako dôležití ako žiaci. V žiadnom prípade nemôžu byť vyčlenení z celého vzdelávacieho procesu a zo školských aktivít. Nechceme obmedziť komunikáciu iba na stretnutia spoločenstiev rodičov. Je pre nás kľúčové, aby mohli rodičia reagovať aktuálne. Preto sme zriadili konzultačné hodiny a tzv. šuškárne, ktoré majú pomôcť hlavne pri riešení problémov a starostí hneď, ako sa objavia. Na pravidelnej báze budú prebiehať aj spoločenské aktivity a rôzne akcie,“ vysvetľuje riaditeľka.

Intenzívna komunikácia s rodičmi však nie je všetko, čo škola rodičom ponúka. Rodičia určite uvítali aj to, že škola ich odbremenila od zabezpečovania vybavenia a učebných pomôcok, ale aj napr. prípravy desiat. Škola aj v oblasti zdravého stravovania nadväzuje na materskú škôlku. 
„Záleží nám na tom, aby mali deti zdravú a vyváženú stravu. Pitný režim je zabezpečený pitnými fontánami po celej škole. O stravovanie sa u nás starajú dvaja špičkoví kuchári, ktorí majú bohaté skúsenosti. Naším zámerom je, aby sa deti plne stravovali v škole a nemuseli si nosiť z domu ani desiatu, ani žiadne nápoje. Iba tak dokážeme zabezpečiť ich zdravé stravovanie počas celého dňa v škole.“ 

Základná škola Guliver je súkromným zariadením

Škola funguje systémom príspevkov – formou darovacích zmlúv. Mesačný príspevok je vo výške 200 eur a platí sa 10 mesiacov v roku. Z príspevku na školu sú hradené učebné pomôcky a učebnice, zošity, pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, lezecké tréningy, šach, fotografia, grafika, popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou, ale aj obedy a kompletné stravovanie, školský klub a prístupový čip. Doplácajú sa iba mimoriadne kurzy ako napr. korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode alebo pobytové akcie.